Kushtet e Shërbimit

Mirë se vini në Loveofqueen.com. Ne ju ofrojme sherbime per objektin e njoftimeve, kushteve dhe kushteve te percaktuara ne kete marreveshje ("Marreveshja"). Përveç kësaj, kur përdorni ndonjë shërbim Loveofqueen.com (p.sh. vendosja e një porosi ose shkrimi i një shqyrtimi të klientit), ju do të jeni subjekt i rregullave, udhëzimeve, politikave, kushteve dhe kushteve të aplikueshme për këto shërbime dhe ato janë të inkorporuara në këtë Marrëveshje me këtë referencë. Loveofqueen.com rezervon të drejtën të ndryshojë këtë faqe dhe këto terma dhe kushte në çdo kohë.

 

Përdorimi, shfletimi ose përdorimi i kësaj faqeje tregon pajtueshmërinë tuaj me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Marrëveshje përpara se të vazhdoni.

 

Ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni të paktën 18 vjeç ose vizitoni faqen nën mbikëqyrjen e një prindi ose kujdestari. Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje, Loveofqueen.com ju jep juve një licencë të kufizuar, të revokueshme, jo të transferueshme dhe jo-ekskluzive për të hyrë në dhe për të përdorur faqen e internetit duke e shfaqur atë në shfletuesin tuaj të internetit vetëm për qëllime të blerjeve personale artikujt e shitur në Faqe dhe jo për ndonjë përdorim ose përdorim komercial në emër të ndonjë pale të tretë, me përjashtim të lejuar paraprakisht nga Loveofqueen.com paraprakisht. Çdo shkelje e kësaj Marrëveshjeje do të rezultojë në heqjen e menjëhershme të licencës së dhënë në këtë paragraf pa njoftim për ju.

 

Përveç rasteve të lejuara në paragrafin e mësipërm, ju nuk mund të riprodhoni, shpërndani, shfaqni, shisni, jepni me qira, transmetoni, krijoni vepra të përkthyera, përkthejnë, modifikoni, ndryshoni-inxhinjeroni, çmontoni, decompile ose ndryshe shfrytëzoni këtë Site ose ndonjë pjesë të saj përveç lejuar shprehimisht nga Loveofqueen.com me shkrim. Ju nuk mund të bëni asnjë përdorim komercial të ndonjë informacioni të dhënë në këtë faqe interneti ose të përdorni cilëndo faqe të Faqes në dobi të një biznesi tjetër, përveç nëse lejohet shprehimisht nga Loveofqueen.com më parë. Loveofqueen.com rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin, të përfundojë llogaritë dhe / ose të anulojë urdhrat në diskrecionin e saj, duke përfshirë, pa kufizim, nëse Loveofqueen.com beson se sjellja e klientit shkel ligjin në fuqi ose është e dëmshme për interesat e Loveofqueen.com.

 

Ju nuk duhet të ngarkoni, shpërndani ose përndryshe të publikoni në këtë Faqe ndonjë Përmbajtje, informacion ose materiale të tjera që (a) shkelin ose cenojnë të drejtat e autorit, patentat, markat tregtare, shenjat e shërbimit, sekretet tregtare ose të drejta të tjera pronësore të çdo personi; (b) është shpifëse, kërcënuese, shpifëse, e turpshme, e pahijshme, pornografike ose mund të shkaktojë ndonjë përgjegjësi civile ose penale sipas ligjit amerikan ose ndërkombëtar; ose (c) përfshin çdo bug, virusi, krimbat, dyert e kurthit, kuajt e Trojës ose ndonjë kod tjetër të dëmshëm. Loveofqueen.com mund t'ju caktojë një fjalëkalim dhe identifikim të llogarisë për t'ju lejuar të hyni dhe të përdorni pjesë të caktuara të kësaj faqeje. Çdo herë që përdorni një fjalëkalim ose identifikim, ju do të konsiderohet të jetë i autorizuar për të hyrë në dhe për të përdorur Site në një mënyrë të pajtueshme me termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje, dhe Loveofqueen.com nuk ka asnjë detyrim për të hetuar autorizimin ose burimin e ndonjë qasje ose përdorim i tillë i Faqes.

 

Ju do të jeni i vetmi përgjegjës për të gjithë qasjen dhe përdorimin e kësaj faqeje nga kushdo që përdor fjalëkalimin dhe identifikimin e caktuar fillimisht për ju nëse ky akses dhe përdorimi i kësaj faqe është autorizuar nga ju, duke përfshirë pa kufizim, të gjitha komunikimet dhe transmetimet dhe të gjitha detyrimet (duke përfshirë, pa kufizime, detyrimet financiare) të bëra nëpërmjet një aksesi ose përdorimi të tillë. Ju jeni vetëm përgjegjës për mbrojtjen e sigurisë dhe konfidencialitetit të fjalëkalimit dhe identifikimit të caktuar për ju. Ju do të njoftoni menjëherë Loveofqueen.com për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose identifikimit ose ndonjë shkelje tjetër ose kërcënim të shkeljes së sigurisë së kësaj faqeje. Pas regjistrimit, ju do të merrni gazetat tona me informacion rreth shitjeve, kuponave dhe promovimeve të veçanta. Ju mund të çabonoheni duke përdorur linkun nga çdo buletini e-mail ose cilësimet personale të regjistroheni pas regjistrimit. Abonimi bazë për Buletin për Përdoruesit e Regjistruar.

 

LoveofqueenLlogaria e përdoruesit

 

Ju garantoni që paraqitjet tuaja, tërësisht ose pjesërisht, janë të qarta dhe të lira nga çdo shkelje e të drejtës së IP, mosmarrëveshjeve apo kërkesave të palëve të treta. Loveofqueen.com nuk merr asnjë përgjegjësi për ndonjë keqpërdorim të të drejtës së autorit ose ndonjë të drejte tjetër të palëve të treta nga ju. Ju ndërmarrni për të mbrojtur dhe për të zhdëmtuar Sponsorin kundër çdo humbje të shkaktuar për shkak të përdorimit të shënimeve për çfarëdo qëllimi.

 

Shqyrtime dhe komente

 

Përveç nëse parashikohet ndryshe në vende të tjera të kësaj Marrëveshjeje ose në vend, çdo gjë që paraqitni ose postoni në faqen dhe / ose ofro Loveofqueen.com, duke përfshirë, pa kufizim, ide, know-how, teknikat, pyetjet, komente, dhe sugjerimet (kolektivisht, "Parashtrimet") janë dhe do të trajtohen si jo-konfidenciale dhe jo-pronësore, dhe duke paraqitur ose postuar, ju pranoni që në mënyrë të pakthyeshme të liçensoni hyrjen dhe të gjitha të drejtat IP të lidhura me të (duke përjashtuar të drejtat morale siç është e drejta e autorit) Loveofqueen.com pa pagesë dhe Loveofqueen.com do të ketë të drejtën për të përdorur, kopjuar, shpërndarë, shfaqur, botuar, kryer, shitur, dhënë me qira, transmetuar, përshtatur, krijuar vepra derivative nga këto Submissions me çdo mjet dhe në çdo formë, dhe për të përkthyer, modifikuar, inxhinier të kundërt, disassemble ose dekompilimi Submissions tilla. Të gjitha Dorëzimet automatikisht do të bëhen prona e vetme dhe ekskluzive e Loveofqueen.com dhe nuk do të kthehen tek ju dhe ju pranoni të mos ngrini ndonjë mosmarrëveshje në lidhje me ndonjë përdorim të hyrjes nga Loveofqueen.com në të ardhmen.

 

Ju garantoni që paraqitjet tuaja, tërësisht ose pjesërisht, janë të qarta dhe të lira nga çdo shkelje e të drejtës së IP, mosmarrëveshjeve apo kërkesave të palëve të treta. Loveofqueen.com nuk merr asnjë përgjegjësi për ndonjë keqpërdorim të të drejtës së autorit ose ndonjë të drejte tjetër të palëve të treta nga ju. Ju ndërmarrni për të mbrojtur dhe për të zhdëmtuar Sponsorin kundër çdo humbje të shkaktuar për shkak të përdorimit të shënimeve për çfarëdo qëllimi.

 

Përveç të drejtave të aplikueshme për çdo Dorëzim, kur dërgoni komente ose rishikime në faqe, ju gjithashtu i jepni Loveofqueen.com të drejtën për të përdorur emrin që dërgoni me ndonjë shqyrtim, koment ose përmbajtje tjetër, nëse ka, në lidhje me një shqyrtim të tillë, koment, ose përmbajtje tjetër. Ju përfaqësoni dhe garantoni që ju zotëroni ose përndryshe i kontrolloni të gjitha të drejtat e komenteve, komenteve dhe përmbajtjeve të tjera që ju postoni në këtë faqe dhe se përdorimi i komenteve, komenteve ose përmbajtjeve të tjera nga Loveofqueen.com nuk do të shkelë ose shkelin të drejtat e ndonjë pale të tretë. Ju nuk duhet të përdorni një adresë të rreme e-mail, pretendoni të jeni dikush tjetër përveç vetes, ose përndryshe mashtroni Loveofqueen.com ose palët e treta në lidhje me origjinën e çdo Dorëzimi ose Përmbajtjeje. Loveofqueen.com mund, por nuk do të jetë i detyruar të heqë ose modifikojë ndonjë Dorëzim (duke përfshirë komente ose rishikime) për çfarëdo arsye.

 

Anulimi i rendit

 

Konsumatorët mund të anulojnë porosinë e tyre në çdo kohë para dërgimit; ju lutem shkoni në tonë Ndihmë dhe FAQose na kontaktoni

Megjithatë, sapo të jetë dërguar porosia, urdhri nuk mund të anulohet, ndryshohet ose rimbursohet. Pas marrjes së paketës, tonëPolitika e kthimit. hyn në fuqi.

 

Dërgesat nga Kina

 

Në Loveofqueen të gjitha dërgesat janë dërguar nga Kina dhe janë Dërgesa e Dorëzimit të Papaguar. Rrjedhimisht, të gjitha taksat doganore ose të importit tarifohen kur parcela të arrijë vendin e destinacionit. Nëse ka ndonjë, këto akuza duhet të paguhen nga konsumatorët. Nëse konsumatorët refuzojnë paketën për shkak të detyrimeve të importit ose taksave, ata marrin përgjegjësi të plotë për të gjitha kostot e përfshira në proces. Për shkak të rregullave doganore, vini re se Loveofqueen nuk mund të deklarojë sendet e blera si një dhuratë ose të listojë një shumë më të ulët se çmimi aktual i produktit.

 

Politika e Kodit të Sjelljes së Konsumatorëve

 

Në kënaqësinë e konsumatorit Loveofqueen është prioriteti ynë kryesor. Ne përpiqemi të zgjidhim të gjitha problemet e konsumatorëve në një mënyrë profesionale dhe miqësore. Megjithatë, nuk do të tolerojmë ndonjë sjellje të papranueshme ose të paarsyeshme ndaj anëtarëve të Ekipit të Shërbimit të Klientit.

 

Sjellja e papranueshme drejtuar stafit të Shërbimit të Klientit ose Loveofqueen mund, për shembull, të përfshijë një nga të mëposhtmet:

 

- sjellje të dhunshme, abuzive dhe kërcënuese. Shembujt përfshijnë: çdo dhe të gjitha kërcënimet e drejtpërdrejta ose të nënkuptuara në çdo kanal komunikimi; frikësimi i gjuhës; abuzim personal dhe verbal; seksiste, raciste, homofobike ose nënçmuese; vrazhdësi; deklarata inflamatore; sharjet; dhe pohime të pabazuara.

 

-Përshtatshmërisht duke bërë ankesa të zakonshme ose të shqetësuara, pavarësisht se çështja është adresuar plotësisht; në mënyrë të ngjashme, duke përsëritur ankesat që vazhdojnë pavarësisht zgjidhjeve të arsyeshme dhe të drejta që ofrohen në përputhje me politikat tona.

 

-Kërkimi, pritje ose kërkesa e stafit për të shkelur udhëzimet e krijuara të politikave të kompanisë, p.sh. shuma e rimbursimit, koha, kompensimi i veçantë, etj; në mënyrë të ngjashme, duke kërkuar një rezultat jo realist përtej fushëveprimit të politikave dhe procedurave tona. Në parim, shuma e rimbursimit nuk mund të tejkalojë shumën e rendit origjinal të paguar për Loveofqueen.

 

-Të përsëritur ndryshimin e natyrës (ose përqëndrimin) e një ankese ose rezultatin e dëshiruar, pjesërisht, pasi një përgjigje formale është dhënë.

 

- Numri i ankesave në krahasim me historinë e vlerës së përgjithshme të blerjes.

 

Për një sjellje të tillë, ankuesit mund të këshillohen dhe njoftohen zyrtarisht për sa më poshtë: 

- Gjuha e tyre konsiderohet fyese, abuzive, kërcënuese dhe tërësisht e papranueshme.

 

-Ata duhet të përmbahen nga përdorimi i gjuhës së tillë, kërcënimeve dhe kërcënimeve.

 

- Nuk do të ketë shkëmbim të mëtejshëm të korrespondencës në lidhje me çështjen nëse ata vazhdojnë me këtë sjellje.

 

-Loveofqueen rezervon të drejtën të mos pranojë urdhra nga konsumatori në të ardhmen pa njoftim të mëtejshëm.

Procesi i shkallëzimit të ankesës

 

Ankesa e procesit të shkallëzimit

Ky proces zbatohet në mënyrë rigoroze për çështjet e Shërbimit të Klientit. Për çështje të veçanta ligjore si autorit, ju lutemi shikoni faqen tonë ligjorekëtu.

 

Nëse konsumatori është i pakënaqur me zgjidhjen e ofruar nga Shërbimi ynë i Klientit, klienti mund të kontaktojë Mbikëqyrësi ynë i Biletave duke paraqitur një biletë të re në "dorëzimin e një ankese zyrtare" si më poshtë:

 

Na kontaktoni> Dërgo një biletë> Zgjidh garancinë dhe kthim> Dërgo një ankesë formale

Do t'i përgjigjemi të gjitha ankesave brenda orës 24, përveç në fundjavë dhe festat publike.

 

Copyright

 

Të gjitha tekstet, grafikat, fotografitë ose imazhet e tjera, ikonat e butonave, klipet audio, logot, parullat, emrat tregtar ose softueri i fjalëve dhe përmbajtjet e tjera në faqen e internetit të Loveofqueen.com (kolektivisht, "Përmbajtja") i përkasin vetëm Loveofqueen.com ose furnizuesit e tij të përshtatshëm të përmbajtjes. Ju nuk mund të përdorni, riprodhoni, kopjoni, modifikoni, transmetoni, shfaqni, publikoni, shisni, licenconi, publikoni, shpërndani ose komercialisht shfrytëzoni ndonjë nga Përmbajtja ose ndryshe hidhni ndonjë nga Përmbajtjet në një mënyrë që nuk lejohet nga Loveofqueen.com, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Loveofqueen.com. Përdorimi i minierave të të dhënave, robotëve ose të të dhënave të ngjashme për grumbullimin dhe nxjerrjen e të dhënave në Loveofqueen.com, si dhe përdorimi i markave tregtare të markës Loveofqueen.com ose shenjat e shërbimit në meta-tags është rreptësisht e ndaluar. Ju mund ta shihni dhe ta përdorni përmbajtjen vetëm për të dhënat tuaja personale dhe për blerjen dhe porositjen në vend dhe për asnjë qëllim tjetër. Mbledhja, rregullimi dhe montimi i të gjithë përmbajtjes në këtë faqe ("Hartimi") i përkasin ekskluzivisht Loveofqueen.com. Ju nuk mund të përdorni përmbajtjen ose kompilimin e Loveofqueen.com në ndonjë mënyrë që denoncon ose diskrediton Loveofqueen.com ose në çfarëdo mënyre që ka të ngjarë të shkaktojë konfuzion ose shkelje të ligjeve ose rregulloreve në fuqi. I gjithë softueri i përdorur në këtë Faqe ("Softueri") është pronë e Loveofqueen.com dhe / ose ofruesit e tij të Software-it. Përmbajtja, përpilimi dhe softueri mbrohen të gjitha nën ligjet shtetërore, kombëtare dhe ndërkombëtare të së drejtës së autorit. Të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht janë të rezervuara nga Loveofqueen.com. Shkelësit do të ndiqen penalisht në masën e plotë të ligjit.

 

Loveofqueen.com njeh dhe respekton të gjitha të drejtat e autorit dhe markat tregtare. Si e tillë, çdo përdorim i televizionit, filmit, muzikës, festivalit të filmit apo emrave apo titujve të tjerë nuk kanë lidhje me Loveofqueen.com dhe janë pronë e vetme e bartësve të të drejtës së autorit ose markës tregtare. Veshjet tona janë të frymëzuara nga stili i famshëm dhe janë rekreacionet tona të artikujve të veshur nga të famshëm në emisionet tuaja të preferuara televizive dhe në qilimin e kuq, por ato nuk janë të autorizuara, miratuara ose të lidhura me këto shfaqje në asnjë mënyrë dhe nuk nënkuptohen si shkelje të çdo marke tregtare të regjistruar ose të drejtat e autorit.

 

Politika e shkeljes së pronësisë intelektuale

 

Është politika e Loveofqueen.com të ndërmarrë veprimet e duhura aty ku është e nevojshme për të mbështetur dhe njohur të gjitha ligjet përkatëse shtetërore, federale dhe ndërkombëtare në lidhje me materialin që pretendohet se shkel çdo markë, të drejtën e autorit, patentën dhe të gjitha ose të gjitha ligjet e pronësisë intelektuale . Nëse jeni një pronar i të drejtave të pronësisë intelektuale dhe besoni se Loveofqueen.com shet, ofron për shitje, ose i vë në dispozicion mallrat dhe / ose shërbimet që shkelin të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale, atëherë dërgoni në tërësi të dhënat e mëposhtme në [Email mbrojtur]

 

Informacioni i kërkuar

 

 1. Nënshkrimi elektronik ose fizik i personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të një ekskluzive që pretendohet se është shkelur;
  2. Një përshkrim i veprës ose materialit që cënon gjoja;
  3. Një përshkrim se ku ndodhet materiali që cënon gjoja në faqen (URL e produktit);
  4. Informacione të mjaftueshme për të na lejuar t'ju kontaktojmë, të tilla si adresa juaj, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike;
  5. Një deklaratë nga ju që keni besim të mirë se përdorimi i kontestuar i materialit nuk është i autorizuar nga autorit ose pronari tjetër i së drejtës pronësore, agjenti i tij ose ligji;
  6. Identifikimi i të drejtave të pronësisë intelektuale që pretendoni janë shkelur nga faqja e internetit (p.sh. "XYZ copyright", "Markë ABC, Reg. Nr. 123456, regjistruar 1 / 1 / 04", etj);
  7. Një deklaratë nga ju që informacioni dhe njoftimi i mësipërm është i saktë dhe nën dënimin e dëshmi të rreme, se ju jeni pronari i të drejtës së autorit ose i autorizuar për të vepruar në emër të pronarit, e drejta ekskluzive e të cilit pretendohet se është shkelur.

 

Ndërprerja dhe Efekti i Ndërprerjes

 

Përveç ndonjë mjeti tjetër juridik ose të barabartë, Loveofqueen.com mundet pa njoftim paraprak për ju të ndërpresë menjëherë Marrëveshjen ose të revokojë ndonjë ose të gjitha të drejtat tuaja të dhëna sipas kësaj Marrëveshjeje. Pas çdo ndërprerje të kësaj Marrëveshjeje, menjëherë do të ndërpresni të gjitha qasjet dhe përdorimin e faqes dhe Loveofqueen.com, përveç çdo mjeti tjetër ligjor ose të barabartë, menjëherë heq të gjitha fjalëkalimet dhe identifikimin e llogarisë që ju është dhënë dhe mohon qasjen tuaj dhe përdorimin e kësaj faqe në tërësi ose pjesërisht. Çdo ndërprerje e kësaj Marrëveshjeje nuk do të ndikojë në të drejtat dhe detyrimet përkatëse (duke përfshirë pa kufizime, detyrimet e pagesës) të palëve që dalin para datës së përfundimit. /

 

Mohimi dhe Kufizimi i Përgjegjësisë

 

Përveç nëse parashikohet ndryshe në kushtet standarde të shitjes që qeverisin të njëjtat për secilin produkt në këtë faqe, kjo faqe, produktet e ofruara për shitje në të dhe transaksionet e kryera nëpërmjet saj sigurohen nga Loveofqueen.com në bazë "ashtu siç është" . Loveofqueen.com nuk bën asnjë prezantim ose garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, për sa i përket funksionimit të sitit ose informacionit, përmbajtjes, materialeve ose produkteve të përfshira në këtë faqe, përveç siç parashikohet këtu në masën e plotë të lejueshme nga ligji i aplikueshëm, Loveofqueen.com hedh poshtë të gjitha garancitë, shprehur ose nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë dhe përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, mosfunksionim, titull, gëzim të qetë, saktësinë e të dhënave dhe integrimin e sistemit. Kjo faqe mund të përfshijë pasaktësi, gabime ose gabime tipografike. Loveofqueen.com nuk garanton që përmbajtja do të jetë e papërcaktuar ose pa gabime. Në masën maksimale të lejuar me ligj, Loveofqueen.com nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e çfarëdo lloji që rrjedhin nga përdorimi i kësaj faqeje, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, dëmtime indirekte, rastësore, shembullore, speciale ose pasuese. Në masën maksimale të lejuar nga ligji i zbatueshëm, përgjegjësia totale e Loveofqueen.com për ju për çdo dëmtim (pavarësisht nga themeli i veprimit) nuk duhet të tejkalojë në total shumën e tarifave të paguara në fakt nga Loveofqueen.com gjatë muajit menjëherë duke paraprirë aktin që dyshohet se ka shkaktuar përgjegjësinë e Loveofqueen.com.

 

Pranimi mënyrë

 

Ju lutem vini re se mund të ketë urdhra të caktuara që ne nuk jemi në gjendje të pranojmë dhe duhet të anulojmë. Loveofqueen.com rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj, të refuzojë ose të anullojë ndonjë urdhër për çfarëdo arsye. Disa situata që mund të rezultojnë në anulimin e porosisë suaj përfshijnë kufizimet në sasi të disponueshme për blerje, pasaktësi ose gabime në informacionin e produktit ose të çmimeve ose probleme të identifikuara nga departamenti ynë për shmangien e kredive dhe mashtrimit. Mund të kërkojmë gjithashtu verifikime shtesë ose informacione përpara se të pranojmë ndonjë urdhër. Ne do t'ju kontaktojmë nëse të gjitha ose ndonjë pjesë e porosisë tuaj anulohet ose nëse kërkohet informacion shtesë për të pranuar porosinë tuaj.

 

Loveofqueen nuk është përgjegjës për dërgesat e vonuara për raste të veçanta, të tilla si ditëlindje ose ngjarje të tjera. Ne inkurajojmë klientët të vendosin porosinë e tyre paraprakisht për të siguruar që ka kohë të mjaftueshme për të marrë artikullin e tyre.

 

Ne i kemi informuar klientët tanë për sezonin e Krishtlindjes në prag të paradheni nëpërmjet parulla dhe gazetave, dhe ofruam sugjerime për datën e fundit të ofrimit dhe metodat e transportimit për këtë periudhë. Prandaj nuk mund të mbajmë përgjegjësi nëse një artikull nuk arrin në kohë për Krishtlindje.

 

Të gjitha urdhrat e raportuara si "dorëzuar" nga kompanitë e transportit detar konsiderohen dorëzuar. Loveofqueen nuk mund të jetë përgjegjës për mosdhënien në këtë rast.

 

Llogari përdoruesi

 

Për sigurinë dhe sigurinë, secilit klient lejohet të krijojë vetëm një llogari të regjistruar sipas paracaktuar. Për klientët që përpiqen të krijojnë disa llogari, Loveofqueen rezervon të drejtën të pezullojë llogaritë pa njoftim të mëtejshëm.

 

Të dy palët bien dakord që, pas dërgimit të rendit, transporti është përgjegjësi e vetme e kompanisë logjistike të palës së tretë. Gjatë kësaj faze, pronësia e plotë e produktit (ve) i takon blerësit; të gjitha përgjegjësitë e lidhura dhe rreziqet gjatë transportit do të barten nga blerësi.

 

Gabime tipografike

 

Ndërkohë që Loveofqueen.com përpiqet të ofrojë informacion të saktë për produktet dhe çmimet, mund të ndodhë gabimi i çmimeve ose i shtypjes. Loveofqueen.com nuk mund të konfirmojë çmimin e një artikulli derisa të renditni. Në rast se një artikull është renditur në një çmim të pasaktë ose me informacion të pasaktë për shkak të një gabimi në çmimet ose informacionin e produktit, Loveofqueen.com do të ketë të drejtën, sipas gjykimit tonë, të refuzojë ose të anullojë çdo urdhër të vendosur për atë send. Në rast se një artikull është me çmim të ulët, Loveofqueen.com mund, sipas gjykimit tonë, t'ju kontaktojë për udhëzime ose të anulojë porosinë tuaj dhe t'ju njoftojë për anulimin e tillë.

 

Çmimet në monedha të ndryshme

 

Çmimi i produkteve të shitura nga Loveofqueen.com bazohet në shifrat e llogaritura në dollarë amerikanë (US $). Çmimet e paraqitura në monedha të tjera konvertohen nga dollarë amerikanë sipas normave të konvertimit më të fundit. Për shkak të vlerave të luhatshme të monedhës, çmimet që shfaqen në emërtimet jo-amerikane të monedhës në vend, përveç në faqen e produktit individual, mund të mos jenë më aktuale. Fushat e Faqes ku denominimet jo-amerikane të monedhës mund të jenë të pasakta përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, banderola promovuese, faqe promovuese dhe informacion mbi faqet e kategorisë së produktit. Çmimi i shfaqur në një faqe të produktit individual, pavarësisht nga emërtimi i monedhës, është çmimi aktual që ju duhet t'i paguani Loveofqueen.com, me përjashtim të transportit.

 

Loveofqueen nuk ka njohuri dhe nuk është përgjegjës për ndonjë pagesë bankare shtesë ose tarifa të kursit të këmbimit të cilat janë ngarkuar nga banka lëshuese ose nga një ofrues i pagesave nga një palë e tretë. Këto tarifa janë vetëm përgjegjësi e konsumatorëve dhe nuk do të rimbursohen nga Loveofqueen.

 

Arbitrazhi

 

Kur palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjet brenda 30 ditëve pas mosmarrëveshjes së tillë, ata pranojnë të dërgojnë një mosmarrëveshje të tillë në Komisionin Ndërkombëtar të Arbitrazhit Ekonomik dhe Tregtisë të Jugut të Kinës ("SCIA") për arbitrazh, i cili do të kryhet në përputhje me rregullat e arbitrazhit të Komisionit efekt në kohën e aplikimit për arbitrazh. Çmimet e arbitrazhit janë përfundimtare dhe detyruese për të dyja palët.

 

Ligji në fuqi

 

Këto kushte drejtohen dhe interpretohen ekskluzivisht nën ligjin kinez, pa marrë parasysh konfliktet e parimeve të ligjeve.

 

Lidhjet

 

Kjo faqe mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera në internet që janë në pronësi dhe operohen nga palë të treta. Ju pranoni se Loveofqueen.com nuk është përgjegjës për funksionimin ose përmbajtjen e vendosur në ose përmes ndonjë vendi të tillë.

 

Shipping

 

Anije të dashuruar nga depot e ndryshme. Për porositë me më shumë se artikullin, ne mund të ndajmë porosinë tuaj në disa paketa sipas niveleve të stoqeve sipas gjykimit tonë për më shumë informacion, ju lutem kontrolloni kushtet dhe kushtet tona. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj.

 

Loveofqueen i rekomandon fuqishëm të gjithë klientëve të blejnë sigurimin e transportit gjatë arkës. Kjo siguron që nëse ka ndonjë problem gjatë procesit të shpërndarjes që Loveofqueen do t'ju dërgojë të njëjtin produkt pa pagesë. Nëse artikulli bëhet i padisponueshëm, ne do t'ju ofrojmë mundësi alternative të rimbursimit.

 

Urdhërat që nuk kanë sigurim të anijeve nuk do të jenë përgjegjësi e Loveofqueen në rast se ka një problem gjatë procesit të transportit.

 

Cilado që urdhëron klienti është ajo që ne anije. Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për klientin që merr artikullin e gabuar nëse vendosin rendin e gabuar.

 

Nëse një dërgesë dështon për ndonjë arsye dhe adresa që dërgohet ishte adresa e saktë siç është dhënë nga klienti, Loveofqueen nuk mund të konsiderohet përgjegjës nëse një paketë është kthyer tek ne.

 

Dërgesat nga Kina

 

Në Loveofqueen të gjitha dërgesat dërgohen nga Kina dhe dorëzohen në detyrë pa pagesë. Rrjedhimisht, të gjitha taksat doganore ose të importit tarifohen kur parcela të arrijë vendin e destinacionit. Nëse ka ndonjë, këto akuza duhet të paguhen nga konsumatorët. Nëse konsumatorët refuzojnë paketën për shkak të detyrimeve të importit ose taksave, ata marrin përgjegjësi të plotë për të gjitha kostot e përfshira në proces. Për shkak të rregullave doganore, vini re se Loveofqueen nuk mund të deklarojë sendet e blera si një dhuratë ose të listojë një shumë më të ulët se çmimi aktual i produktit.

 

Mjetet juridike

 

Ju pranoni që ilaçi i Loveofqueen.com për ligjin për ndonjë shkelje të vërtetë ose të kërcënuar të kësaj Marrëveshjeje do të ishte i papërshtatshëm dhe se Loveofqueen.com do të ketë të drejtën për performancë të veçantë ose lehtësim urdhërues ose të dyja, përveç dëmeve që Loveofqueen.com mund të jetë ligjërisht të drejtë të mbulojë, së bashku me shpenzimet e arsyeshme të çdo forme të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, duke përfshirë, pa kufizim, tarifat e avokatëve.

 

Asnjë e drejtë ose mjet i rimarrjes së Loveofqueen.com nuk do të përjashtojë asnjë lloj tjetër, qoftë në ligj ose në ekuitet, duke përfshirë, pa kufizim, dëmshpërblim lehtësim urdhërues, tarifat dhe shpenzimet e avokatëve.

 

Asnjë rast i heqjes dorë nga Loveofqueen.com për të drejtat e tij ose mjetet juridike nën këto terma dhe kushte nënkupton çdo detyrim për të dhënë çdo heqje të ngjashme, të ardhshme ose të tjera.

 

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!