Kushtet e Shërbimit

Mirë se vini në Loveofqueen.com. Ne ju ofrojme sherbime per objektin e njoftimeve, kushteve dhe kushteve te percaktuara ne kete marreveshje ("Marreveshja"). Përveç kësaj, kur përdorni ndonjë shërbim Loveofqueen.com (p.sh. vendosja e një porosi ose shkrimi i një shqyrtimi të klientit), ju do të jeni subjekt i rregullave, udhëzimeve, politikave, kushteve dhe kushteve të aplikueshme për këto shërbime dhe ato janë të inkorporuara në këtë Marrëveshje me këtë referencë. Loveofqueen.com rezervon të drejtën të ndryshojë këtë faqe dhe këto terma dhe kushte në çdo kohë.

 

Përdorimi, shfletimi ose përdorimi i kësaj faqeje tregon pajtueshmërinë tuaj me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Marrëveshje përpara se të vazhdoni.

 

Ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni të paktën 18 vjeç ose vizitoni faqen nën mbikëqyrjen e një prindi ose kujdestari. Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje, Loveofqueen.com ju jep juve një licencë të kufizuar, të revokueshme, jo të transferueshme dhe jo-ekskluzive për të hyrë në dhe për të përdorur faqen e internetit duke e shfaqur atë në shfletuesin tuaj të internetit vetëm për qëllime të blerjeve personale artikujt e shitur në Faqe dhe jo për ndonjë përdorim ose përdorim komercial në emër të ndonjë pale të tretë, me përjashtim të lejuar paraprakisht nga Loveofqueen.com paraprakisht. Çdo shkelje e kësaj Marrëveshjeje do të rezultojë në heqjen e menjëhershme të licencës së dhënë në këtë paragraf pa njoftim për ju.

 

Përveç rasteve të lejuara në paragrafin e mësipërm, ju nuk mund të riprodhoni, shpërndani, shfaqni, shisni, jepni me qira, transmetoni, krijoni vepra të përkthyera, përkthejnë, modifikoni, ndryshoni-inxhinjeroni, çmontoni, decompile ose ndryshe shfrytëzoni këtë Site ose ndonjë pjesë të saj përveç lejuar shprehimisht nga Loveofqueen.com me shkrim. Ju nuk mund të bëni asnjë përdorim komercial të ndonjë informacioni të dhënë në këtë faqe interneti ose të përdorni cilëndo faqe të Faqes në dobi të një biznesi tjetër, përveç nëse lejohet shprehimisht nga Loveofqueen.com më parë. Loveofqueen.com rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin, të përfundojë llogaritë dhe / ose të anulojë urdhrat në diskrecionin e saj, duke përfshirë, pa kufizim, nëse Loveofqueen.com beson se sjellja e klientit shkel ligjin në fuqi ose është e dëmshme për interesat e Loveofqueen.com.

 

Ju nuk duhet të ngarkoni, shpërndani ose përndryshe të publikoni në këtë Faqe ndonjë Përmbajtje, informacion ose materiale të tjera që (a) shkelin ose cenojnë të drejtat e autorit, patentat, markat tregtare, shenjat e shërbimit, sekretet tregtare ose të drejta të tjera pronësore të çdo personi; (b) është shpifëse, kërcënuese, shpifëse, e turpshme, e pahijshme, pornografike ose mund të shkaktojë ndonjë përgjegjësi civile ose penale sipas ligjit amerikan ose ndërkombëtar; ose (c) përfshin çdo bug, virusi, krimbat, dyert e kurthit, kuajt e Trojës ose ndonjë kod tjetër të dëmshëm. Loveofqueen.com mund t'ju caktojë një fjalëkalim dhe identifikim të llogarisë për t'ju lejuar të hyni dhe të përdorni pjesë të caktuara të kësaj faqeje. Çdo herë që përdorni një fjalëkalim ose identifikim, ju do të konsiderohet të jetë i autorizuar për të hyrë në dhe për të përdorur Site në një mënyrë të pajtueshme me termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje, dhe Loveofqueen.com nuk ka asnjë detyrim për të hetuar autorizimin ose burimin e ndonjë qasje ose përdorim i tillë i Faqes.

 

Ju do të jeni i vetmi përgjegjës për të gjithë qasjen dhe përdorimin e kësaj faqeje nga kushdo që përdor fjalëkalimin dhe identifikimin e caktuar fillimisht për ju nëse ky akses dhe përdorimi i kësaj faqe është autorizuar nga ju, duke përfshirë pa kufizim, të gjitha komunikimet dhe transmetimet dhe të gjitha detyrimet (duke përfshirë, pa kufizime, detyrimet financiare) të bëra nëpërmjet një aksesi ose përdorimi të tillë. Ju jeni vetëm përgjegjës për mbrojtjen e sigurisë dhe konfidencialitetit të fjalëkalimit dhe identifikimit të caktuar për ju. Ju do të njoftoni menjëherë Loveofqueen.com për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose identifikimit ose ndonjë shkelje tjetër ose kërcënim të shkeljes së sigurisë së kësaj faqeje. Pas regjistrimit, ju do të merrni gazetat tona me informacion rreth shitjeve, kuponave dhe promovimeve të veçanta. Ju mund të çabonoheni duke përdorur linkun nga çdo buletini e-mail ose cilësimet personale të regjistroheni pas regjistrimit. Abonimi bazë për Buletin për Përdoruesit e Regjistruar.

 

LoveofqueenLlogaria e përdoruesit

 

Ju garantoni që paraqitjet tuaja, tërësisht ose pjesërisht, janë të qarta dhe të lira nga çdo shkelje e të drejtës së IP, mosmarrëveshjeve apo kërkesave të palëve të treta. Loveofqueen.com nuk merr asnjë përgjegjësi për ndonjë keqpërdorim të të drejtës së autorit ose ndonjë të drejte tjetër të palëve të treta nga ju. Ju ndërmarrni për të mbrojtur dhe për të zhdëmtuar Sponsorin kundër çdo humbje të shkaktuar për shkak të përdorimit të shënimeve për çfarëdo qëllimi.

 

Shqyrtime dhe komente

 

Përveç nëse parashikohet ndryshe në vende të tjera të kësaj Marrëveshjeje ose në vend, çdo gjë që paraqitni ose postoni në faqen dhe / ose ofro Loveofqueen.com, duke përfshirë, pa kufizim, ide, know-how, teknikat, pyetjet, komente, dhe sugjerimet (kolektivisht, "Parashtrimet") janë dhe do të trajtohen si jo-konfidenciale dhe jo-pronësore, dhe duke paraqitur ose postuar, ju pranoni që në mënyrë të pakthyeshme të liçensoni hyrjen dhe të gjitha të drejtat IP të lidhura me të (duke përjashtuar të drejtat morale siç është e drejta e autorit) Loveofqueen.com pa pagesë dhe Loveofqueen.com do të ketë të drejtën për të përdorur, kopjuar, shpërndarë, shfaqur, botuar, kryer, shitur, dhënë me qira, transmetuar, përshtatur, krijuar vepra derivative nga këto Submissions me çdo mjet dhe në çdo formë, dhe për të përkthyer, modifikuar, inxhinier të kundërt, disassemble ose dekompilimi Submissions tilla. Të gjitha Dorëzimet automatikisht do të bëhen prona e vetme dhe ekskluzive e Loveofqueen.com dhe nuk do të kthehen tek ju dhe ju pranoni të mos ngrini ndonjë mosmarrëveshje në lidhje me ndonjë përdorim të hyrjes nga Loveofqueen.com në të ardhmen.

 

Ju garantoni që paraqitjet tuaja, tërësisht ose pjesërisht, janë të qarta dhe të lira nga çdo shkelje e të drejtës së IP, mosmarrëveshjeve apo kërkesave të palëve të treta. Loveofqueen.com nuk merr asnjë përgjegjësi për ndonjë keqpërdorim të të drejtës së autorit ose ndonjë të drejte tjetër të palëve të treta nga ju. Ju ndërmarrni për të mbrojtur dhe për të zhdëmtuar Sponsorin kundër çdo humbje të shkaktuar për shkak të përdorimit të shënimeve për çfarëdo qëllimi.

 

Përveç të drejtave të aplikueshme për çdo Dorëzim, kur dërgoni komente ose rishikime në faqe, ju gjithashtu i jepni Loveofqueen.com të drejtën për të përdorur emrin që dërgoni me ndonjë shqyrtim, koment ose përmbajtje tjetër, nëse ka, në lidhje me një shqyrtim të tillë, koment, ose përmbajtje tjetër. Ju përfaqësoni dhe garantoni që ju zotëroni ose përndryshe i kontrolloni të gjitha të drejtat e komenteve, komenteve dhe përmbajtjeve të tjera që ju postoni në këtë faqe dhe se përdorimi i komenteve, komenteve ose përmbajtjeve të tjera nga Loveofqueen.com nuk do të shkelë ose shkelin të drejtat e ndonjë pale të tretë. Ju nuk duhet të përdorni një adresë të rreme e-mail, pretendoni të jeni dikush tjetër përveç vetes, ose përndryshe mashtroni Loveofqueen.com ose palët e treta në lidhje me origjinën e çdo Dorëzimi ose Përmbajtjeje. Loveofqueen.com mund, por nuk do të jetë i detyruar të heqë ose modifikojë ndonjë Dorëzim (duke përfshirë komente ose rishikime) për çfarëdo arsye.

 

Anulimi i rendit

 

Konsumatorët mund të anulojnë porosinë e tyre në çdo kohë para dërgimit; ju lutem shkoni në tonë Ndihmë dhe FAQose na kontaktoni

Megjithatë, sapo të jetë dërguar porosia, urdhri nuk mund të anulohet, ndryshohet ose rimbursohet. Pas marrjes së paketës, tonëPolitika e kthimit. hyn në fuqi.

 

Dërgesat nga Kina

 

Në Loveofqueen të gjitha dërgesat janë dërguar nga Kina dhe janë Dërgesa e Dorëzimit të Papaguar. Rrjedhimisht, të gjitha taksat doganore ose të importit tarifohen kur parcela të arrijë vendin e destinacionit. Nëse ka ndonjë, këto akuza duhet të paguhen nga konsumatorët. Nëse konsumatorët refuzojnë paketën për shkak të detyrimeve të importit ose taksave, ata marrin përgjegjësi të plotë për të gjitha kostot e përfshira në proces. Për shkak të rregullave doganore, vini re se Loveofqueen nuk mund të deklarojë sendet e blera si një dhuratë ose të listojë një shumë më të ulët se çmimi aktual i produktit.

 

Politika e Kodit të Sjelljes së Konsumatorëve

 

Në kënaqësinë e konsumatorit Loveofqueen është prioriteti ynë kryesor. Ne përpiqemi të zgjidhim të gjitha problemet e konsumatorëve në një mënyrë profesionale dhe miqësore. Megjithatë, nuk do të tolerojmë ndonjë sjellje të papranueshme ose të paarsyeshme ndaj anëtarëve të Ekipit të Shërbimit të Klientit.

 

Sjellja e papranueshme drejtuar stafit të Shërbimit të Klientit ose Loveofqueen mund, për shembull, të përfshijë një nga të mëposhtmet:

 

- sjellje të dhunshme, abuzive dhe kërcënuese. Shembujt përfshijnë: çdo dhe të gjitha kërcënimet e drejtpërdrejta ose të nënkuptuara në çdo kanal komunikimi; frikësimi i gjuhës; abuzim personal dhe verbal; seksiste, raciste, homofobike ose nënçmuese; vrazhdësi; deklarata inflamatore; sharjet; dhe pohime të pabazuara.

 

-Përshtatshmërisht duke bërë ankesa të zakonshme ose të shqetësuara, pavarësisht se çështja është adresuar plotësisht; në mënyrë të ngjashme, duke përsëritur ankesat që vazhdojnë pavarësisht zgjidhjeve të arsyeshme dhe të drejta që ofrohen në përputhje me politikat tona.

 

-Kërkimi, pritje ose kërkesa e stafit për të shkelur udhëzimet e krijuara të politikave të kompanisë, p.sh. shuma e rimbursimit, koha, kompensimi i veçantë, etj; në mënyrë të ngjashme, duke kërkuar një rezultat jo realist përtej fushëveprimit të politikave dhe procedurave tona. Në parim, shuma e rimbursimit nuk mund të tejkalojë shumën e rendit origjinal të paguar për Loveofqueen.

 

-Të përsëritur ndryshimin e natyrës (ose përqëndrimin) e një ankese ose rezultatin e dëshiruar, pjesërisht, pasi një përgjigje formale është dhënë.

 

- Numri i ankesave në krahasim me historinë e vlerës së përgjithshme të blerjes.

 

Për një sjellje të tillë, ankuesit mund të këshillohen dhe njoftohen zyrtarisht për sa më poshtë: 

- Gjuha e tyre konsiderohet fyese, abuzive, kërcënuese dhe tërësisht e papranueshme.

 

-Ata duhet të përmbahen nga përdorimi i gjuhës së tillë, kërcënimeve dhe kërcënimeve.

 

- Nuk do të ketë shkëmbim të mëtejshëm të korrespondencës në lidhje me çështjen nëse ata vazhdojnë me këtë sjellje.

 

-Loveofqueen rezervon të drejtën të mos pranojë urdhra nga konsumatori në të ardhmen pa njoftim të mëtejshëm.

Procesi i shkallëzimit të ankesës

 

Ankesa e procesit të shkallëzimit

Ky proces zbatohet në mënyrë rigoroze për çështjet e Shërbimit të Klientit. Për çështje të veçanta ligjore si autorit, ju lutemi shikoni faqen tonë ligjorekëtu.

 

Nëse konsumatori është i pakënaqur me zgjidhjen e ofruar nga Shërbimi ynë i Klientit, klienti mund të kontaktojë Mbikëqyrësi ynë i Biletave duke paraqitur një biletë të re në "dorëzimin e një ankese zyrtare" si më poshtë:

 

Na kontaktoni> Dërgo një biletë> Zgjidh garancinë dhe kthim> Dërgo një ankesë formale

Do t'i përgjigjemi të gjitha ankesave brenda orës 24, përveç në fundjavë dhe festat publike.

 

Copyright

 

Të gjitha tekstet, grafikat, fotografitë ose imazhet e tjera, ikonat e butonave, klipet audio, logot, parullat, emrat tregtar ose softueri i fjalëve dhe përmbajtjet e tjera në faqen e internetit të Loveofqueen.com (kolektivisht, "Përmbajtja") i përkasin vetëm Loveofqueen.com ose furnizuesit e tij të përshtatshëm të përmbajtjes. Ju nuk mund të përdorni, riprodhoni, kopjoni, modifikoni, transmetoni, shfaqni, publikoni, shisni, licenconi, publikoni, shpërndani ose komercialisht shfrytëzoni ndonjë nga Përmbajtja ose ndryshe hidhni ndonjë nga Përmbajtjet në një mënyrë që nuk lejohet nga Loveofqueen.com, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Loveofqueen.com. Përdorimi i minierave të të dhënave, robotëve ose të të dhënave të ngjashme për grumbullimin dhe nxjerrjen e të dhënave në Loveofqueen.com, si dhe përdorimi i markave tregtare të markës Loveofqueen.com ose shenjat e shërbimit në meta-tags është rreptësisht e ndaluar. Ju mund ta shihni dhe ta përdorni përmbajtjen vetëm për të dhënat tuaja personale dhe për blerjen dhe porositjen në vend dhe për asnjë qëllim tjetër. Mbledhja, rregullimi dhe montimi i të gjithë përmbajtjes në këtë faqe ("Hartimi") i përkasin ekskluzivisht Loveofqueen.com. Ju nuk mund të përdorni përmbajtjen ose kompilimin e Loveofqueen.com në ndonjë mënyrë që denoncon ose diskrediton Loveofqueen.com ose në çfarëdo mënyre që ka të ngjarë të shkaktojë konfuzion ose shkelje të ligjeve ose rregulloreve në fuqi. I gjithë softueri i përdorur në këtë Faqe ("Softueri") është pronë e Loveofqueen.com dhe / ose ofruesit e tij të Software-it. Përmbajtja, përpilimi dhe softueri mbrohen të gjitha nën ligjet shtetërore, kombëtare dhe ndërkombëtare të së drejtës së autorit. Të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht janë të rezervuara nga Loveofqueen.com. Shkelësit do të ndiqen penalisht në masën e plotë të ligjit.

 

Loveofqueen.com njeh dhe respekton të gjitha të drejtat e autorit dhe markat tregtare. Si e tillë, çdo përdorim i televizionit, filmit, muzikës, festivalit të filmit apo emrave apo titujve të tjerë nuk kanë lidhje me Loveofqueen.com dhe janë pronë e vetme e bartësve të të drejtës së autorit ose markës tregtare. Veshjet tona janë të frymëzuara nga stili i famshëm dhe janë rekreacionet tona të artikujve të veshur nga të famshëm në emisionet tuaja të preferuara televizive dhe në qilimin e kuq, por ato nuk janë të autorizuara, miratuara ose të lidhura me këto shfaqje në asnjë mënyrë dhe nuk nënkuptohen si shkelje të çdo marke tregtare të regjistruar ose të drejtat e autorit.

 

Politika e shkeljes së pronësisë intelektuale

 

Është politika e Loveofqueen.com të ndërmarrë veprimet e duhura aty ku është e nevojshme për të mbështetur dhe njohur të gjitha ligjet përkatëse shtetërore, federale dhe ndërkombëtare në lidhje me materialin që pretendohet se shkel çdo markë, të drejtën e autorit, patentën dhe të gjitha ose të gjitha ligjet e pronësisë intelektuale . Nëse jeni një pronar i të drejtave të pronësisë intelektuale dhe besoni se Loveofqueen.com shet, ofron për shitje, ose i vë në dispozicion mallrat dhe / ose shërbimet që shkelin të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale, atëherë dërgoni në tërësi të dhënat e mëposhtme në [Email protected]

 

Informacioni i kërkuar

 

 1. Nënshkrimi elektronik ose fizik i personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të një ekskluzive që pretendohet se është shkelur;
  2. Një përshkrim i veprës ose materialit që cënon gjoja;
  3. Një përshkrim se ku ndodhet materiali që cënon gjoja në faqen (URL e produktit);
  4. Informacione të mjaftueshme për të na lejuar t'ju kontaktojmë, të tilla si adresa juaj, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike;
  5. Një deklaratë nga ju që keni besim të mirë se përdorimi i kontestuar i materialit nuk është i autorizuar nga autorit ose pronari tjetër i së drejtës pronësore, agjenti i tij ose ligji;
  6. Identifikimi i të drejtave të pronësisë intelektuale që pretendoni janë shkelur nga faqja e internetit (p.sh. "XYZ copyright", "Markë ABC, Reg. Nr. 123456, regjistruar 1 / 1 / 04", etj);
  7. Një deklaratë nga ju që informacioni dhe njoftimi i mësipërm është i saktë dhe nën dënimin e dëshmi të rreme, se ju jeni pronari i të drejtës së autorit ose i autorizuar për të vepruar në emër të pronarit, e drejta ekskluzive e të cilit pretendohet se është shkelur.

 

Ndërprerja dhe Efekti i Ndërprerjes

 

Përveç ndonjë mjeti tjetër juridik ose të barabartë, Loveofqueen.com mundet pa njoftim paraprak për ju të ndërpresë menjëherë Marrëveshjen ose të revokojë ndonjë ose të gjitha të drejtat tuaja të dhëna sipas kësaj Marrëveshjeje. Pas çdo ndërprerje të kësaj Marrëveshjeje, menjëherë do të ndërpresni të gjitha qasjet dhe përdorimin e faqes dhe Loveofqueen.com, përveç çdo mjeti tjetër ligjor ose të barabartë, menjëherë heq të gjitha fjalëkalimet dhe identifikimin e llogarisë që ju është dhënë dhe mohon qasjen tuaj dhe përdorimin e kësaj faqe në tërësi ose pjesërisht. Çdo ndërprerje e kësaj Marrëveshjeje nuk do të ndikojë në të drejtat dhe detyrimet përkatëse (duke përfshirë pa kufizime, detyrimet e pagesës) të palëve që dalin para datës së përfundimit. /

 

Mohimi dhe Kufizimi i Përgjegjësisë

 

Përveç nëse parashikohet ndryshe në kushtet standarde të shitjes që qeverisin të njëjtat për secilin produkt në këtë faqe, kjo faqe, produktet e ofruara për shitje në të dhe transaksionet e kryera nëpërmjet saj sigurohen nga Loveofqueen.com në bazë "ashtu siç është" . Loveofqueen.com nuk bën asnjë prezantim ose garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, për sa i përket funksionimit të sitit ose informacionit, përmbajtjes, materialeve ose produkteve të përfshira në këtë faqe, përveç siç parashikohet këtu në masën e plotë të lejueshme nga ligji i aplikueshëm, Loveofqueen.com hedh poshtë të gjitha garancitë, shprehur ose nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë dhe përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, mosfunksionim, titull, gëzim të qetë, saktësinë e të dhënave dhe integrimin e sistemit. Kjo faqe mund të përfshijë pasaktësi, gabime ose gabime tipografike. Loveofqueen.com nuk garanton që përmbajtja do të jetë e papërcaktuar ose pa gabime. Në masën maksimale të lejuar me ligj, Loveofqueen.com nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e çfarëdo lloji që rrjedhin nga përdorimi i kësaj faqeje, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, dëmtime indirekte, rastësore, shembullore, speciale ose pasuese. Në masën maksimale të lejuar nga ligji i zbatueshëm, përgjegjësia totale e Loveofqueen.com për ju për çdo dëmtim (pavarësisht nga themeli i veprimit) nuk duhet të tejkalojë në total shumën e tarifave të paguara në fakt nga Loveofqueen.com gjatë muajit menjëherë duke paraprirë aktin që dyshohet se ka shkaktuar përgjegjësinë e Loveofqueen.com.

 

Pranimi mënyrë

 

Ju lutem vini re se mund të ketë urdhra të caktuara që ne nuk jemi në gjendje të pranojmë dhe duhet të anulojmë. Loveofqueen.com rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj, të refuzojë ose të anullojë ndonjë urdhër për çfarëdo arsye. Disa situata që mund të rezultojnë në anulimin e porosisë suaj përfshijnë kufizimet në sasi të disponueshme për blerje, pasaktësi ose gabime në informacionin e produktit ose të çmimeve ose probleme të identifikuara nga departamenti ynë për shmangien e kredive dhe mashtrimit. Mund të kërkojmë gjithashtu verifikime shtesë ose informacione përpara se të pranojmë ndonjë urdhër. Ne do t'ju kontaktojmë nëse të gjitha ose ndonjë pjesë e porosisë tuaj anulohet ose nëse kërkohet informacion shtesë për të pranuar porosinë tuaj.

 

Loveofqueen nuk është përgjegjës për dërgesat e vonuara për raste të veçanta, të tilla si ditëlindje ose ngjarje të tjera. Ne inkurajojmë klientët të vendosin porosinë e tyre paraprakisht për të siguruar që ka kohë të mjaftueshme për të marrë artikullin e tyre.

 

Ne i kemi informuar klientët tanë për sezonin e Krishtlindjes në prag të paradheni nëpërmjet parulla dhe gazetave, dhe ofruam sugjerime për datën e fundit të ofrimit dhe metodat e transportimit për këtë periudhë. Prandaj nuk mund të mbajmë përgjegjësi nëse një artikull nuk arrin në kohë për Krishtlindje.

 

Të gjitha urdhrat e raportuara si "dorëzuar" nga kompanitë e transportit detar konsiderohen dorëzuar. Loveofqueen nuk mund të jetë përgjegjës për mosdhënien në këtë rast.

 

Llogari përdoruesi

 

For safety and security, each customer is allowed to create only one registered account by default. For customers who attempt to create several accounts, Loveofqueen reserves the right to suspend accounts without further notice.

 

Both parties agree that, following order dispatch, transportation is the sole responsibility of the third-party logistics company. During this stage, full ownership of the product(s) belongs to the buyer; all associated liability and risks during transportation shall be borne by the buyer.

 

Typographical Errors

 

While Loveofqueen.com strives to provide accurate product and pricing information, pricing or typographical errors may occur. Loveofqueen.com cannot confirm the price of an item until after you order. In the event that an item is listed at an incorrect price or with incorrect information due to an error in pricing or product information, Loveofqueen.com shall have the right, at our sole discretion, to refuse or cancel any orders placed for that item. In the event that an item is mis-priced, Loveofqueen.com may, at our discretion, either contact you for instructions or cancel your order and notify you of such cancellation.

 

Pricing in Different Currencies

 

Pricing of products sold by Loveofqueen.com is based upon figures calculated in U.S. Dollars (US$). Prices displayed in other currencies are converted from U.S. Dollars according to the most up to date conversion rates. Due to fluctuating currency values, prices displayed in non-U.S. denominations of currency on the Site, other than on the individual product page, may not be the most current. Areas of the Site where non-U.S. denominations of currency might be inaccurate include, but are not limited to, promotional banners, promotional pages, and information on product category pages. The price displayed on an individual product page, regardless of currency denomination, is the current price you are liable to pay to Loveofqueen.com, excluding shipping.

 

Loveofqueen has no knowledge of, and is not responsible for, any additional bank charges or exchange rate fees that are charge by the issuing bank or a third party payment provider. These fees are solely the customers responsibility and will not be reimbursed by Loveofqueen.

 

Arbitrazhi

 

Where the parties fail to settle dispute within 30 days after such dispute occurs, they agree to submit such dispute to South China International Economic and Trade Arbitration Commission  (the "SCIA") for arbitration which shall be conducted in accordance with the Commission's arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The arbitral awards are final and binding upon both parties.

 

Ligji në fuqi

 

These conditions are governed by and construed exclusively under Chinese law without regard to conflicts of laws principles.

 

Lidhjet

 

This site may contain links to other sites on the Internet that are owned and operated by third parties. You acknowledge that Loveofqueen.com is not responsible for the operation of or content located on or through any such site.

 

Shipping

 

Loveofqueen ships from different warehouses. For orders with more than item, we may split your order into several packages according to stock levels at our own discretion for more information please check our terms and conditions.Thank you for your understanding.

 

Loveofqueen strongly recommends all customers to purchase shipping insurance during the checkout. This ensures that if there are any issue during the delivery process that Loveofqueen will send you the same product free of charge. If the item becomes unavailable we will offer you alternative refund options.

 

Orders that do not have shipping insurance will not be the responsibility of Loveofqueen in the event that there is an issue during the shipping process.

 

Whatever the customer orders is what we ship. We can not be held liable for the customer receiving the wrong item if they placed the wrong order.

 

If a delivery fails for any reason and the address sent to was the correct address as provided by the customer, Loveofqueen cannot be held liable if a package is returned to us.

 

Dërgesat nga Kina

 

At Loveofqueen all shipments are sent from China and are delivered duty unpaid. Consequently, any and all customs or import duties are charged once the parcel reaches its destination country. If any, these charges must be paid by the customers. Should the customers refuse the package due to import duties or taxes, they take full liability for all the cost involved in the process. Due to customs regulations, please note that Loveofqueen cannot to declare purchased items as a gift or list an amount lower than the actual product price.

 

Mjetet juridike

 

You agree that Loveofqueen.com's remedy at law for any actual or threatened breach of this Agreement would be inadequate and that Loveofqueen.com shall be entitled to specific performance or injunctive relief, or both, in addition to any damages that Loveofqueen.com may be legally entitled to recover, together with reasonable expenses of any form of dispute resolution, including, without limitation, attorneys' fees.

 

No right or remedy of Loveofqueen.com shall be exclusive of any other, whether at law or in equity, including, without limitation, damages injunctive relief, attorneys' fees and expenses.

 

No instance of waiver by Loveofqueen.com of its rights or remedies under these terms and conditions shall imply any obligation to grant any similar, future or other waiver.

 

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!